ورود کاربر

جملات تربیتی

هر طفل ممكن است كه سبب نورانيت عالم گردد و يا سبب ظلمانيت آفاق شود لهذا بايد مسئله تربيت را بسيار مهم شمرد.

ماهیت تربیت از دیدگاه اندیشمندان

تعليم و تربيت چيست ؟ هر ديدگاه و مكتبي به اين سئوال پاسخي داده و مي دهد در طول تاريخ هيچ فرهنگ و مذهب و حتي قوميت و مليتي نبوده كه به اين سئوال پاسخي حسب نگرش ويژه اش به انسان نداده باشد. تفاوت ديدگاهها نسبت به چيستي و ماهيت تعليم و تربيت اولاً مبتني بر مباني ديدگاهي آن فرهنگ و انديشه نسبت به انسان و طفل مي باشد و ثانياً بر مبناي غايت مقصدي است كه معتقدند بايد انسان مورد تربيت اعم از طفل يا بزرگسال به سمت آن حركت نمايد. از اينجا فلسفه هاي مختلف ، اصول متفاوت و شيوه هاي حتي متبايني براي تعليم و تربيت اتخاذ گرديده اند . در اين قسمت به بررسي برخي ديدگاهها در باره تعليم و تربيت می پردازیم.

ماهیت تربیت از دیدگاه دیانت بهائی

تعليم و تربيت در عمل لازم و ملزوم يكديگرند و يكي بدون ديگري نمي تواند منتج به نتيجه اي مفيد گردد لكن چنانچه ( به فرض ) اين دو جدا از يكديگر مورد ارزشيابي قرار گيرندكدام يك بر ديگري اولويت دارند؟ و به عبارتي ديگر اگر ( به فرض ) از تعليم و تربيت يكي مي بايست انتخاب شود كدام يك مرجح است ؟ در پاسخ اين سئوال مي توان گفت : چون منظور از تعليم وتربيت حصول تغييرات مفيد و مطلوب در رفتار و پرورش خلق و خوي حسنه است و به فرمايش حضرت عبدالبهاء : " ادب و نورانيت اخلاق مرجح است . اگر اخلاق تربيت نشود علوم سبب مضرت گردد ." پس : تربيت هدف اصلي است و بر تعليم اولويت دارد . ولي براي وصول به هدف هاي تربيتي ناگزير بايد از معبر تعليم عبور كرد . چون همه رفتارهاي آگاهانه ما بر مبناي دانسته هاي ماست . نخست بايد رفتارهاي مطلوب را بشناسيم تا بتوانيم به آن عمل كنيم حصول اين دانايي ممكن است از طريق تعليمات و آموزش رسمي (حضور در كلاس هاي درس و استفاضه از محضر اساتيد ، خواندن كتاب يا شنيدن سخنراني و بالاخره آموزش عملي باشد ) و يا صرف به كار انداختن حواس و ديدن و شنيدن باشد .

ضرورت توجه به ابعاد گوناگون تربیت

 

 

نگارش :شبستان

 

پدر و مادر بودن يكي از پيچيده ترين و مهمترين فعاليت ها و مسئوليت ها در جهان است و مسئله تعليم و تربيت يكي از مهمترين و اساسي ترين بحثها در جامعه بشري است زيرا :