ورود کاربر

جملات تربیتی

وقتي كودكي را هدايت مي كنيد ،او را مساعدت مي نماييد تا قوا و استعدادهايش را توسعه دهد.

آموزش گفتار به کودکان


اپراي كودكان در جشنواره منچستر اجرا مي شود