ورود کاربر

جملات تربیتی

درخت نيكو ميوه نيكو مي آورد و درخت بد ميوه بد.

نقش والدین در جنسیت جنین

يكي از معضلات اجتماع ما تولّد نوزاداني است كه جنسيت آنها، مطلوب ميل والدين نيست آنان گروهي را تشكيل مي‌دهند كه تحت عنوان بچه‌هاي ناخواسته بررسي مي‌شوند كه خود يكي از عوامل ناهنجاريهاي رفتاري در اجتماع محسوب مي‌شود. درصد بالائي از اين اطفال، تا آخر عمر، ضربه‌هاي عاطفي را كه ناشي از عدم محبت در خانواده باشد، با خود يدك مي‌كشند و چون طعم محبت را نچشيده‌اند، در ابراز آنهم قاصرند. معضل فوق در كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه بارزتر مي‌نمايد.