ورود کاربر

جملات تربیتی

براي اين نيست كه چون اطفال را دوست مي داريم آنها عزيز هستند بلكه براي دوست داشتن آن روح لطيفي كه در اطفال است ،آنها عزيز هستند

پیمان جهانی حقوق کودک

.

کودک از دیدگاه دیانت بهائیديانت بهائي كودك را نه شكل  رقيق شده و نه اندازه كوچك شده انسانهاي بزرگسال مي داند ، نه او را كاغذي سفيد و در نقطه صفر مي داند و نه اينكه او را منبع نقاطي كه بايد توسط بزرگسالان جنبه هاي شر و پليد آن تطهير و پاك گردد .
ديانت بهائي اطفال را حائز حقوق اساسي دانسته و اين حقوق را در طي اوامر و احكام و تعاليم مباركه تبيين نموده است و اگر چه در طي يكصد سال اخير مكاتب فكري مدعي حقوق كودك در عالم به وجود آمده و داعيه نوآوري و نوانديشي در اين زمينه را دارند ولي با جستجو در آثار مباركه واضح مي گردد كه مترقي ترين ديدگاهها در خصوص كودك و منطبق ترين آنها در ارتباط با خصائص كودك را طلعات قدسيه در اين امر ، ارائه نموده اند همانگونه كه در ظهورات قبل نيز مترقي ترين ديدگاههاي تربيتي توسط اديان در هر زمان ارائه گرديده است.

حق تعليم و تربيت

در اندوه از دست دادن کودکان روستاهای آذربایجان: دست های کوچکی که دیگر بر دار زندگی نقش نمی آفرینند!

در اندوه از دست دادن کودکان روستاهای آذربایجان: دست های کوچکی که دیگر بر دار زند
گروه خبر کتابک

چه دلخراش است شنیدن خبر از دست دادن کودکان روستاها و شهرک ها و شهرهایی که خانه های شان برسرشان آوار و ویران شد.

روز جهانی کودک را گرامی می داریم

« ... بايد اطفال را تشويق و تحريص بر فضايل عالم انساني كرد تا از صغر سن بلندهمت و پاكدامن و خوش سلوك و طيّب و طاهر تربيت شوند و در امور عزم شديد و نيّت قوي حاصل نمايند. از هزل در كنار باشند و در هر مقصد عزم صميمي داشته باشند تا در هر موردي ثبات و استقامت كنند.»