ورود کاربر

جملات تربیتی

هر طفل ممكن است كه سبب نورانيت عالم گردد و يا سبب ظلمانيت آفاق شود لهذا بايد مسئله تربيت را بسيار مهم شمرد.

اهمیت تربیت از دیدگاه بهائی

تربيت در امر بهائي جزء فرائض ديني است. به قصد تهذيب و تزئين نيامده است و اقدام به آن را در اختيار اشخاص ننهاده‌اند. كسي نمي‌تواند از آن سرباز زند. حكمي است كه در كتاب آن را واجب دانسته اند و تكليفي است كه بر دوش مردم نهاده‌اند. كساني كه به تربيت نپردازند يا از آن شانه خالي كنند و از انجام امري كه بر آنان فرض است سرباز زنند مسئول هستند. اما اگر ( علی الخصوص پدر و مادر ) به حكم ايمان عمل كنند و در پرورش فرزندان كوتاهي ننمايند عنايت و رحمت خداوند را شامل حال خود نموده‌اند. این رحمت و فيض الهي مي‌تواند شامل حال هركسي بدون توجه به خصائص ايماني، نژادي و انساني او شود. اما چگونه؟ چگونه هركسي می تواند عنايت و رحمت الهي را شامل حال خود كند؟ فقط كافي است نه تنها فرزند خود بلکه هر فرزند ديگري را تربيت كند و در رشد و نمو همه جانبه او در جهت مقصد و هدفي كه مظهر امرالهي معين فرموده بكوشد. اين امر واجب به هر صورت بايد انجام گيرد و هيچ كودكي نبايد از نعمت تربيت محروم ماند. حضرت عبدالبهاء اهميت خاصي را به جهت تربيت و تعليم نورسيدگان قائل بودند و بر اين امر مهم كل را تشويق مي‌نمودند.

آینده ی ایران از منظر حضرت عبدالبهاء

 

1)      « عنقریب خیمه‌ی آسایش بلند گردد و ظلّ ممدود کلّ را اخذ فرماید؛ بحر حقیقت چنان موج زند که سواحل کاینات را غرق فرماید؛ نعره‌ی یابشری یا بشری از آن خطّه و دیار شهدا (ایران و یزد) به ملکوت اعلی رسد؛ زخم‌ها مرهم یابد؛ دردها درمان شود؛ دل&zwn

نیاز انسان به تعلیم و تربیت

 

انسان براي رسيدن به كمال احتياج به اسباب و وسايلي دارد كه همانا تعليم و تربيت است . انسان به تربيت نياز دارد . يعني تنها موجودي است كه به تربيت از آن نوع كه در جوامع انساني وجود دارد نيازمند است . تا زمانيكه تحت تربيت واقع نشود به معناي واقعي كلمه انسان نيست . انسان وجودش مجموعه اي از دو جنبه حيواني و روحاني است و بدين لحاظ حدّ فاصل نور و ظلمت است استعداد جميع مراتب را دارد مي تواند به اعلي درجة روحانيّت ارتقاء نمايد و مي تواند از حيوان هم پست تر باشد . اين است كه اهميّت و ضروريّت تربيت مشخص مي‌شود چرا كه چنانچه انسان تحت تربيت قرار نگيرد جنبة حيوانيّت او بر جنبة انسانيّت غلبه مي‌كند .