ورود کاربر

جملات تربیتی

پاره اي نواقص طبيعي در هر طفل ولو هر قدر صاحب استعداد باشد موجود است

اهمیت تربیت از دیدگاه بهائی

تربيت در امر بهائي جزء فرائض ديني است. به قصد تهذيب و تزئين نيامده است و اقدام به آن را در اختيار اشخاص ننهاده‌اند. كسي نمي‌تواند از آن سرباز زند. حكمي است كه در كتاب آن را واجب دانسته اند و تكليفي است كه بر دوش مردم نهاده‌اند. كساني كه به تربيت نپردازند يا از آن شانه خالي كنند و از انجام امري كه بر آنان فرض است سرباز زنند مسئول هستند. اما اگر ( علی الخصوص پدر و مادر ) به حكم ايمان عمل كنند و در پرورش فرزندان كوتاهي ننمايند عنايت و رحمت خداوند را شامل حال خود نموده‌اند. این رحمت و فيض الهي مي‌تواند شامل حال هركسي بدون توجه به خصائص ايماني، نژادي و انساني او شود. اما چگونه؟ چگونه هركسي می تواند عنايت و رحمت الهي را شامل حال خود كند؟ فقط كافي است نه تنها فرزند خود بلکه هر فرزند ديگري را تربيت كند و در رشد و نمو همه جانبه او در جهت مقصد و هدفي كه مظهر امرالهي معين فرموده بكوشد. اين امر واجب به هر صورت بايد انجام گيرد و هيچ كودكي نبايد از نعمت تربيت محروم ماند. حضرت عبدالبهاء اهميت خاصي را به جهت تربيت و تعليم نورسيدگان قائل بودند و بر اين امر مهم كل را تشويق مي‌نمودند.

آینده ی ایران از منظر حضرت عبدالبهاء

 

1)      « عنقریب خیمه‌ی آسایش بلند گردد و ظلّ ممدود کلّ را اخذ فرماید؛ بحر حقیقت چنان موج زند که سواحل کاینات را غرق فرماید؛ نعره‌ی یابشری یا بشری از آن خطّه و دیار شهدا (ایران و یزد) به ملکوت اعلی رسد؛ زخم‌ها مرهم یابد؛ دردها درمان شود؛ دل&zwn

نیاز انسان به تعلیم و تربیت

 

انسان براي رسيدن به كمال احتياج به اسباب و وسايلي دارد كه همانا تعليم و تربيت است . انسان به تربيت نياز دارد . يعني تنها موجودي است كه به تربيت از آن نوع كه در جوامع انساني وجود دارد نيازمند است . تا زمانيكه تحت تربيت واقع نشود به معناي واقعي كلمه انسان نيست . انسان وجودش مجموعه اي از دو جنبه حيواني و روحاني است و بدين لحاظ حدّ فاصل نور و ظلمت است استعداد جميع مراتب را دارد مي تواند به اعلي درجة روحانيّت ارتقاء نمايد و مي تواند از حيوان هم پست تر باشد . اين است كه اهميّت و ضروريّت تربيت مشخص مي‌شود چرا كه چنانچه انسان تحت تربيت قرار نگيرد جنبة حيوانيّت او بر جنبة انسانيّت غلبه مي‌كند .