ورود کاربر

جملات تربیتی

فرزندانتان را گرامي بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار كنيد.

آموزش گفتار به کودکان

« آموزش از طريق عشق و محبت»       
براي پدرها و مادرها اغلب اين سئوال مطرح است كه چه كاري بايد انجام داد؟ فرزندانمان در كنار مراقبت و پرورش به چه چيزهاي ديگري نياز دارند؟
در اين متن تا حد ممكن به اين سئوالات پاسخ داده خواهد شد.
موفقيت آينده كودك به تربيت و آموزش اوليه او بستگي دارد و والدين مسئول تربيت فرزندانشان براي زندگي هستند.
امروزه والدين حتي بيشتر از زمانهاي قديم خودشان نيازمند آموزش مي‌باشند تا با چگونگي پرورش شايسته فرزندانشان آشنا شوند. آيا آموزش شامل مراحل و نظرات مفيدي است كه مي‌تواند رشد مثبت فيزيكي، هوشي و عاطفي را در خردسالان ترقي و توسعه دهد؟ اصل جامع و كلي اين است كه تربيت واقعي با يك كلمه كه همان عشق است آغاز مي‌گردد، عشق و نشانه‌هاي مربوط به آن آنقدر با اهميت است كه بدون آنها يادگيري ارزشهاي واقعي براي كودك در حدي بسيار پائين صورت مي‌گيرد.

اطفال را بلند همت کنید