ورود کاربر

جملات تربیتی

وقتي كودكي را هدايت مي كنيد ،او را مساعدت مي نماييد تا قوا و استعدادهايش را توسعه دهد.

درخت نيكو ميوه نيكو مي آورد و درخت بد ميوه بد.

انجيل متي باب 7 آيه 16